Tillsyn görs för att eventuellt upptäcka felaktigt utförda renoveringar eller felaktiga funktioner i föreningens installationer.
Lägenhetstillsyn
I perioden för medlemskapsprövning utförs tillsyn av bostadsrätten. Bokning av tillsyn görs av mäklaren i HSB portalen varefter föreningen lämnar förslag på datum och tid. Mäklaren ansvarar för att köpare och säljare närvarar vid tillsynen, om förhinder från någon part uppstår träder mäklaren in i dennes ställe.

En tillsyn skall inte likställas med en besiktning då föreningen inte har något legalt ansvar efter utförd kontroll.

Om part inte närvarar vid tillsynen förlorar han/hon sin rätt att yttra sig om protokollets innehåll och blir därför ansvarig för de brister som part anses ansvarig för.

Vid tillsyn kontrolleras lägenheten. Brister som föreningen och/eller säljaren är ansvarig för att åtgärda protokollförs och signeras av samtliga parter (föreningen, köpare och säljare). I det fall säljaren är ansvarig för bristerna skall de åtgärdas inom 3 månader eller senast innan tillträde för köparen. Om fel inte är åtgärdat innan köparens tillträde övergår ansvaret för felen på köparen.

För att säljare och köpare skall vara väl förberedda inför tillsynen så rekommenderas det att mäklaren tillsänder parterna tillsynsprotokollet. Protokollet finns tillgängligt under ”Dokument”.