HSB Brf. Lessö är en äkta bostadsrättsförening med organisationsnummer 746000-6070.

Mäklarinformation

Det är en av styrelsens viktigaste uppgifter och ansvar att tillse att god ordning, trygghet och trivsel säkerställs i föreningen. Styrelsen i HSB Brf. Lessö genomför av den anledningen noggranna kontroller inom vår handläggningsprocess av medlemskap.

I det fall mäklare används i samband med ägarförändring av en bostadsrätt i HSB Brf. Lessö så bär mäklaren det fulla ansvaret för hela överlåtelseprocessen, inkl. all kommunikation mellan parterna.

All kommunikation mellan föreningens styrelse och mäklare sker via HSB portalen där också alla dokument och all kommunikation enligt GDPR på rättslig grund för berättigat ändamål arkiveras.

Styrelsen respekterar den i lag och föreningens stadgar reglerade handläggningstiden, för närvarande 6 veckor vid medlemsprövning. Tiden räknas från dess att samtliga begärda handlingar inkommit.

Styrelsen påskyndar INGA medlemskapsärenden med anledning av pådrivande faktorer utan utför alltid medlemsprövning och tillsyn av bostadsrätten enligt gängse protokoll.