Medlemskapsprövning görs för att säkerställa föreningens framtida ekonomi och boendemiljö.

Medlemskapsprövning

I processen för lägenhetsöverlåtelser så krävs att köparen godkänns som medlem i föreningen. Efter inkommen medlemsansökan prövar styrelsen förutsättningarna för ett medlemskap. Styrelsen beslutar om att bevilja eller att avslå ansökan.

För att medlemskapsprövning skall kunna ske så krävs inhämtning av information som kommer ligga till grund för styrelsens beslut. Detta krav är även föreningens rättsliga grund för att behandla personuppgifter enligt artikel 6 i GDPR-förordningen.

Mäklarens ansvar
I det fall mäklare används för lägenhetsöverlåtelsen så bär mäklaren det fulla ansvaret för hela processen och därmed också för att tillhandahålla den fullständiga information som föreningen behöver för behandling av medlemsansökan.

Styrelsens ansvar
Vid medlemsansökan är det styrelsens ansvar att tillse att god ordning, trygghet och trivsel fortsatt säkerställs i föreningen. Styrelsen i HSB Brf. Lessö genomför av den anledningen noggranna kontroller inom vår handläggningsprocess av nya medlemskap.

Styrelsen begär därför in dokument för att stärka berörd persons förmåga och vilja att betala månadsavgifter samt visa på förmåga till gott uppförande.

Som ekonomiskt underlag inhämtas aktuell information om anställning och inkomst samt så gör styrelsen en kreditkontroll. Tillvägagångsättet ser olika ut beroende på om sökande bor och arbetar i Sverige eller ej.

Utöver ekonomiskt underlag inhämtas även kontaktuppgifter till referenspersoner hos nuvarande arbetsgivare och fastighetsägare.

Mäklaren ansvarar enskilt för att fullständig information inkommer till föreningen.

De dokument som begärs in är:
1. Ansökan om medlemskap i HSB Brf. Lessö
2. Köpekontrakt
3. Referensblankett från köpare med kontaktuppgifter till nuvarande hyresvärd och aktuell arbetsgivare, se ”Dokument” för nerladdning.
4. Anställningskontrakt (för sökande som arbetar i annat land)
5. Kreditupplysning (inhämtar styrelsen själv)
6. Om kreditupplysning ej kan lämnas skall utdrag från bank med de 3 sista månadernas insättning från arbetsgivare redovisas. Eventuellt andra insättningar i utdraget skall döljas.

I det fall ägande av bostadsrätt övertas genom arv eller försäljning sker via Kronofogden sker normal medlemskapsprövning men föreningen äger ingen rätt att neka medlemskap.

Förutsättningar för godkännande
För att godkänna ett medlemskap krävs att sökande kan visa på en fast inkomst i nivå med rimlig betalningsförmåga för bostadsrättens årsavgift samt inga betalningsanmärkningar, att sökande har goda referenser från befintlig fastighetsägare och arbetsgivare.

Föreningen godkänner delat ägande men med krav på att minst 1 av ägarna skall folkbokföra sig på adressen. Ägandedelen är inte reglerad då samtliga ägare i alla avseende, ekonomiskt och uppförande, är solidariskt ansvariga gentemot föreningen.

Föreningen godkänner inte juridiska personer som medlemmar.