”Med gröna ögon hemma och på arbetet”
Övningsuppgift 1, Lp0375: Trädgård, park och landskap: Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv (10p)
Institutionen för landskapsplanering, Alnarp, SLU.

Ladda hem dokumentet här.

Anna Andréasson
Våren 2005

Figur 1. Här ligger Brf. Lessö. (Skala 1:2500)
Figur 2. Detalj av flygfoto över Malmö, 2001. Brf. Lessö:s byggnader markerade med blått.

HSB bostadsrättsföreningen Lessö ligger i kvarteret Tomtebo, stadsdelen Västra Innerstaden, delområdet Rönneholm i Malmö. Föreningen omfattar 123 lägenheter och 5 lokaler, bl.a. en före detta bensinmack, en bilförsäljningsfirma och en färghandel. Fastigheten heter Tomtebo 13, och avgränsas i norr av Kramersvägen, i öster av Mariedalsvägen, i söder av Köpenhamnsvägen och i väster av cykelvägen Dammfrigången. Byggnaderna ritades av HSB arkitektkontor i Malmö i samarbete med arkitekten Thorsten Roos, och stod färdiga 1953.
Fram till mitten av 70-talet gränsade gården till en gles villabebyggelse med stora lummiga trädgårdar. Av de gamla villaträdgårdarna återstår idag bara en del större träd som bevarades på de kringboendes begäran då villorna revs. Gårdens första utformning följde säkert samma principer som byggnaderna, det vill säga ett bra boende för vanliga människor, typiskt för tidens anda inom HSB. Under 80-talets andra hälft var man tvungen att reparera tätskiktet i garaget som ligger under gården och i samband med detta togs växtligheten bort och gården asfalterades. Vid slutet av 90-talet var det dags for renovering. En ny plan ritades av Per Renwert på PR Markdesign, och 1999 förvandlades gården åter till en grön oas där det är trevligt att vistas.

Mål och syfte
Uppsatsen utgör en individuell övningsuppgift inom kursen ’Trädgård, park ocb landskap – Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv’ (lOp) på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp. Fokus för uppgiften är bebyggelsemiljöns gröna vardagsmiljöer. Uppgiftens syfte är att med hjälp av tillgängliga källor översiktligt dokumentera och analysera två områden, hemmets och arbetets kvarter, ur ett trädgårds-, park- och landskapshistoriskt perspektiv.

Material och Metod
Äldre kartmaterial har framförallt hämtats digitalt från Malmö Stads Atlas (Stadsbyggnadskontoret, Malmö Kommun). övriga fotografier, planer och information har tillhandahållits av föreningens styrelse genom Hans­ Åke Svensson.

Avgränsningar
Uppgiften omfattar två miljöer, hemmets och arbetets kvarter. Redovisningen har av praktiska skäl delats i två delar. Den föreliggande delen omfattar hemmets kvarter d.v.s. HSB Brf. Lessö i Malmö. Studien har fokuserats på föreningens gård eftersom denna bedömts som föreningens viktigaste ”gröna miljö”. Mindre planteringar finns också mot gatan på husets övriga tre sidor.
2. Området innan Lessö byggdes
En stor del av platsen där Rönneholm ligger idag utgjorde en gång stadens betesmarker. Här fanns också den stora gården Terningsholm, som är känd sedan 1600-talet, och 1798 hade den lilla herrgården Rönneholm byggts, som sommarnöje åt Malmös borgmästare Carl Magnus Nordlind.

Figur 3. Malmö 1853. Brf Lessös nuvarande plats markerad ungefärligt med vitt.

Figur 4. Malmö 1917. Blå linjer visar nuvarande byggnader, Brf Lessö har markerats med blått.

Studerar man kartan från 1917 ser man att Rönneholm och Terningsholm finns kvar, och att en hel del mindre bebyggeJse också vuxit fram, framförallt i form av stora villor. En av dessa villor var Tomtebo, som i dagligt tal oftast kallades Kramerska villan, eftersom den byggts av den förste ägaren av Hotell Kramer vid Stortorget. De första hyreshusen i grannskapet byggdes vid sekelskiftet i anslutning till Kronprinsens Husarregemente (1897-1927) och var främst avsedda för regementets anställda, 1. Landsvägen förbi Rönneholm och Terningsholm låg där lokalgatan Rönneholmsvägen ligger idag, och en mindre väg, som verkar ligga däe cykelvägen Dammfrigången ligger idag, förband villorna Tomtebo och Dammfri med landsvägen.

3. Byggperioden på 1950- talet

Under 1940- och 50-talen byggdes mycket lite inne i den gamla stadskärnan i Malmö. Istället koncentrerade man sig på tidigare obebyggd mark i stadens utkanter. Vid mitten av 30-talet utformade stadsingenjören Erik Bülow-Hübe flera funktionalistiska stadsplaner för olika områden, bland annat detta. I början av 50-talet följde man fortfarande i stora drag denna stadsplan, även om husen som uppfördes utformades i en för tiden mer modernt stil, som brukar betecknas ”funktionell tradition” eller ”nyrealism”. Stilen har sin grund i funktionalismens formspråk, men man använde även traditionella inslag som t.ex. sadeltak. Den största delen
av husen från perioden 1945-55 består av lamellhus i tre eller fyra våningar med flacka sadeltak. Det finns också ett tydligt släktskap med samtida dansk arkitektur, 2.

Figur 5. Flygbild med Brf. Lessö från slutet av 50-talet.

Mellan 1945 och 1955 byggdes över 19 000 nya bostäder i Malmö. Den största delen, eller knappt hälften, var lägenheter på två rum och kök, som ansågs lagom för en tvåbarnsfamilj. De dominerande byggherrarna var HSB och MKB. Under de första åren efter 1945 var knappt hälften av de nya lägenheterna bostadsrätter, nästan uteslutande förvaltade av HSB föreningar. Därefter sjönk andelen bostadsrätter, men de utgjorde fortfarande omkring en tredjedel, 3.

En ganska stor del av bebyggelsen i stadsdelen Rönneholm tillkom under 1930-talet och årtiondena strax efter. Köpenhamnsvägen anlades 1945, och under det följande årtiondet tillkom en hel del bebyggelse längs den nya gatan. Bland annat lät HSB bygga ett antal stora flerfamiljshus som kom att förvaltas av tre HSB föreningar; Bornholm, Lessö och Ärö. Byggnaderna ritades av HSB arkitektkontor i Malmö i samarbete med Thorsten Roos (1906-1969). Husens fasader karakteriseras av ett gediget danskinspirerat tegelarbete som blir varierat och omväxlande bl.a. genom användandet av olika tegel, i rött och gulvitt, 4.

4. Thorsten Roos (1906-1969)
Thorsten Roos gick på Tekniska Elementarskolan i Malmö och studerade sedan till arkitekt i Berlin. Efter en tid hos Fritz Österlind startade han vid början av 1930-talet ett eget arkitektkontor. I början av sin karriär var hans stil en ganska renlärig och tyskinspirerad funktionalism, under 50-talet fick den mer traditionella inslag, och under 60-talet blev den åter radikalt modern. Bland hans viktigaste verk är t.ex. NK-Huset (Hansacompagniet) och Kronprinsen i Malmö. Thorsten Roos fick ett antal uppdrag av HSB, och även efter att deras eget projekteringskontor tagit över huvudansvaret fick han ofta i uppdrag att utforma fasaderna, som i fallet med Brf. Lessö.
5. HSB Arkitektkontor Malmö
HSB (Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening) grundades 1923 och var den första bostadskooperativa föreningen som verkade i hela landet. Föreningen blev en avgörande drivkraft för goda bostäder åt vanliga arbetarfamiljer. HSB:s arkitektkontor startades vid mitten av 1930-talet med byggnadsingenjören Sven Grönqvist (1906-1993) som chef.5 Kontoret fick sina uppdrag från den egna organisationen och någon gång av KF. Man kämpade hela tiden för att begränsa kostnaderna på olika sätt, bl.a. genom att snabbt utveckla typlösningar för lägenhetsplanerna, eftersom man bara byggde smålägenheter. Även om ekonomin var knapp satsade man dock mycket på moderna bekvämligheter som varmt och kallt vatten, dusch eller bad, centralvärme och moderna tvättstugor. Inte minst var det viktigt att bostadskvarteren var omsorgsfullt gestaltade, 6.
6. Gårdens äldsta utformning
När Brf. Lessö byggdes följde man fortfarande den funktionalistiska stadsplanen av Erik Bülow-Hübe, i vilken det bara finns mindre grönytor inom själva bostadsområden/. Då Lessö byggdes gränsade gården dock till ett område med stora villor och lummiga trädgårdar, där det bland annat fanns höns, tama fasaner och gott om fruktträd. Utsikten från balkongerna var alltså en helt annan än idag, även om de privata trädgårdarna var noggrant avgränsade med staket, och alltså aldrig varit tillgängliga i direkt fysisk mening. Det var meningen att villorna snabbt skulle ersättas med flerfamiljshus, men ett par av dem kom att ligga kvar ända fram till mitten av 1970-talet.
Figur 6. Bakom huset var miljön ända in på 1970-talet fortfarande mycket lantig.
Under större delen av gården fanns redan från början ett underjordiskt garage med plats för ca 75 bilar. Detta var naturligtvis något man måste ta hänsyn till då växtligheten planerades eftersom matjordslagret blev tunt, och säkert begränsade vad som kunde planteras. På gamla foton kan man se att gården varit planterad med buskage, och man kan även skymta en lekyta i form av en sandlåda. Säkert fanns också en avdelning för praktiska göromål, som vädring och mattpiskning. Det fanns även parkeringsplatser inne på gården, och skall även ha funnits en gräsmatta.
Figur 7. Brf. Lessö från luften, 1957.
Figur 8. Vy från gården.
Bilden av hur gården kan ha sett ut blir fylligare om man studerar hur en typisk trädgård vid ett flerfamiljshus vanligen utformades vid samma tid. En modern trädgård skulle vara lätt att sköta och man eftersträvades enkla harmoniska lösningar. Utformningen var snarast arkitektonisk, men det var inte en återgång till den gamla stilträdgården man var intresserad av, utan snarare en lek med olika geometriska former. En känd arkitekt som arbetade så var t.ex. C. Th. S0rensen i Köpenhamn, som också var mycket engagerad i bostadsbyggandets sociala aspekter. Karakteristiskt var också omtanken om barnen, och lekytor skulle alltid finnas, åtminstone en sandlåda. Man var sparsmakad i sitt växtval, men ansträngde sig att välja rätt och ge dem de växtbetingelser de behövde så att växtligheten blev frodig och utstrålade harmoni. Andra karakteristiska detaljer var förutom buskplanteringarna t.ex. solhörna och gräsmatta 10. Viktiga nyckelord var barnvänlighet och rekreation.
7. Referenser
1 Malmgren, 2004, s.4
2 Tykesson, 2001, s. 20
3 Tykesson, 2001, s. 24
4 Tykesson, 2001, s. 5
5 Tykesson, 2001, s.28
6 Eriksson, 2001, 252ff
7 Tykesson, 2001, s.22
8 Malmgren, 2002, s.4
9 Hans-Åke Svensson, muntlig uppgift
10 Blennow, 2002, s.340

8. Senare utveckling & gården idag

Figur 9. 1999. Asfalten tas bort.

Vid mitten av 70-talet revs de sista villorna väster om gården, och ersattes av fyra sexvåningshus och en enplansbyggnad med förskola. Tack vare att boende i närheten engagerade sig, fick man dock kommunen att spara en del av de äldre träden, som idag ger områdets grönska en uppvuxen och lummig prägel. Tyvärr har almsjukan gjort att en del träd nyligen fått sågs ner, men de som finns kvar pryder fortfarande sin plats.

Under 1980-talets senare hälft blev man tvungna att laga garagets tätskikt, och i samband detta tog alla planteringar bort och hela gården asfalterades 11• På asfalten målades parkeringsplatser och för att fa lite grönska placerade man ut stora krukor som bland annat innehöll små bergtallar.
Krukornas form gjorde dock att en del av de boende gav dem öknamnet ”likkistorna”.
Vid slutet av 90-talet blev det slutligen dags att renovera både balkonger och gård. Firman PR Markdesign anlitades för att rita en ny plan för gårdens utformning (se Bilaga) och anläggningsarbetet utfördes 1999.

Hela gården har idag en ny beläggning av stenplattor, och på denna har planteringarna placerats i upphöjda bäddar. Eftersom parkeringsplatserna inte fick tas bort, har de ramats in med planteringar och spaljéer som gör att de döljs väl, åtminstone från marknivå. Två små gräsytor finns, där man kan sola på sommaren, och på flera platser har trädgårdsmöbler placerats ut, där man inte sällan kan se stora eller små sällskap äta sin middag sommartid. Trädgården har åter blivit en grön oas där det är trevligt att vistas.
Figur 10. En del av gården med den nya utformningen, våren 2001.
Figur 11. En del av den nya gården 2001. I bakgrunden syns ett av de hus som byggdes vid 70-talets mitt.
Figur 12. 2004. Längst bak syns ett träd som troligen är ett av dem som blev kvar efter de gamla villaträdgårdarna.

Källförteckning

Tryckta källor

Tykesson, Tyke (Red.) 2001. Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-55. Storstadens arkitektur och kulturmiljö. Länsstyrelsen i Skåne län och Malmö Kulturmiljö.
Eriksson, Eva 2001 Den moderna staden tar form – arktiekrur och debatt 1910-35. Ordfront Förlag.
Blennow, Anna-Maria 2002. Europas trädgårdar. Bokförlaget Signum.

Otryckta källor

Malmgren, Gunnar 2004. Bostadsrättsföreni11gen Bornholm under 50 år 1954-2004. Bostadsrättsföreningen Bornholm, HSB.
Kartmaterial från det digitala arkivet Malmö Stads. Malmö Stads Stadsbyggnadskontor.

Muntliga källor

Svensson, Hans-Åke. Vicevärd och styrelseledamot i HSB Brf. Lessö.

Bildförteckning

Omslagsbilder. Överst: se figur 6, underst: Foto Anna Andreasson 2004.
Figur 1. Malmö StadsAtlas. Utdrag ur Malmö Stads registerkarta, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Kommun. Figur 2. Malmö StadsAtlas. Utdrag ur Flygfoto/Ortofoto, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Kommun.
Figur 3. Malmö StadsAtlas. ’Karta öfver staden Malmö med dertill lydande egor’ Gustaf Ljunggren, 1853. Figur 4. Malmö StadsAtlas. ’Karta öfver Malmö Stad’ Anders Nilsson, stadsingenjör, 1917.
Figur 5. Flygbild över Malmö. Mariedalsvägen. Foto: K E. Rosenqvist. Godkänt av Försvarsstaben nr 4037-
1957. Fotografiet tillhör HSB Brf. Lessö.
Figur 6. Två bilder tagna vid samma tillfälle av okänd fotograf, tillhör HSB Brf. Lessö.
Figur 7. Förstoring av en del av fotot i figur 5.
Figur 8. Förstoring av en del av det ena fotot i figur 6.
Figur 9. Asfalten tas bort. Foto från 1999, tillhör HSB Brf. Lessö.
Figur 10. Foto av gården från 2001, tillhör HSB Brf. Lessö.
Figur 11. Foto av gården från 2001, tillhör HSB Brf. Lessö.
Figur 12. Foto Anna Andreasson 2004.

Bilaga

Skissförslag för ny utformning av gården till Brf. Lessö av Per Renwert, PR Markdesign, Malmö. 1998.